Tymoteusz Zych

Tymoteusz Zych – radca prawny, doktor nauk prawnych. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie pracuje w Sekcji Konkurencji i Wspólnego Rynku oraz Grupie ds. Praw Podstawowych i Rządów Prawa.

Autor licznych publikacji z zakresu problematyki prawa konstytucyjnego, praw człowieka i wolności obywatelskich, prawa administracyjnego i procesu legislacyjnego. Jego doświadczenie obejmuje tworzenie projektów aktów prawnych, opracowywanie opinii prawnych, obsługę sporów sądowych i sądowoadministracyjnych. Przygotowywał analizy i stanowiska na wniosek m.in. Komisji Weneckiej Rady Europy, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, komisji LIBE i AFCO Parlamentu Europejskiego, Komitetu Monitorującego Rady Europy, Departamentu Stanu USA, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Senatu RP. Opinie jego autorstwa były wielokrotnie przytaczane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Doktorat oraz pracę magisterską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rozprawa doktorska poświęcona problematyce prawnoporównawczej uzyskała nagrodę w konkursie „Monografie” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ukończył także międzyuniwersyteckie studia interdyscyplinarne w Akademii Artes Liberales. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Collegium Intermarium. Współpracował z licznymi kancelariami prawnymi, w latach 2016-2021 jako off counsel w spółce Parchimowicz & Kwaśniewski.

Specjalista w zakresie prawa fundacji i stowarzyszeń, od lat osobiście zaangażowany w prace organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Był współzałożycielem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych, największej w Polsce organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie. Od 2018 r. zasiada w Radzie Narodowego Instytutu Wolności.

Ma duże doświadczenie jako manager w największych think-tankach trzeciego sektora. W latach 2017-2021 pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji Ordo Iuris, gdzie nadzorował zarówno program analiz prawnych, jak i dział interwencji procesowej. W latach 2017-2022 kierował Ośrodkiem Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, gdzie odpowiadał za nadzór nad tworzeniem interdyscyplinarnych raportów i analiz. Obecnie koordynuje prace międzynarodowego think-tanku Logos.

Dwukrotnie wyróżniony przez „Dziennik Gazetę Prawną” w rankingu wpływowych prawników, w którym zajmował 37. miejsce (2017) i 35. miejsce (2019). 

Wpis na listę radców prawnych: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie: WA-15081.