Współpraca w obszarze Międzymorza

Jednym z zasadniczych celów organizacji „Logos” jest integracja środowisk działających na rzecz wzmocnienia współpracy i integracji w obszarze Międzymorza. Wzmocnienie to dotyczyć ma zarówno współpracy państw, jak i przede wszystkim sektora pozarządowego. Skuteczne oddziaływanie na debatę publiczną jest możliwe tylko wówczas, gdy wspólnych wartości i praw broni się w sposób zorganizowany. Działania na rzecz integracji środowisk Międzymorza – opierające się na stwarzaniu przestrzeni do wolnej wymiany myśli i networkingu – służyć mają tworzeniu koalicji, wspólnych inicjatyw oraz strategii komunikacyjnych, mających na celu wzmacnianie naszego obszaru. Służyć temu mają spotkania, kongresy i konferencje, które odbywać się będą cyklicznie i dotyczyć będą kluczowych dla naszego obszaru tematów.