Polityka społeczna i rodzinna

Na przyszłość naszego kraju ogromny wpływ mają wyzwania demograficzne. Jeżeli współczynnik dzietności będzie się utrzymywał na obecnym poziomie 1,4 dziecka na kobietę, w 2050 r. liczba ludności Polski spadnie do 33 mln, a odsetek mieszkańców powyżej 65. roku życia przekroczy 1/3. W konsekwencji czeka nas nie tylko załamanie systemu emerytalnego, ale także służby zdrowia i całej gospodarki.

Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom, z jednej strony potrzebne jest dalsze wzmocnienie instrumentów polityki społecznej wspierających dzietność i tworzących korzystne warunki dla realizacji obowiązków wychowawczych. Wzorce innych państw naszego regionu, w tym Węgier, Czech i Litwy, pokazują, że polityka rodzinna może trwale podnieść współczynnik dzietności. Z drugiej strony, potrzebujemy transformacji w kierunku kraju przyjaznego seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.