Edukacja i polityka młodzieżowa

Uczestnictwo członków wspólnoty w jej życie społeczne i polityczne jest podstawą jej dobrego i zrównoważonego funkcjonowania. Wzmacnianie postaw proobywatelskich, zaangażowania i odpowiedzialności za dobro wspólne jest szczególnie istotne w stosunku do młodzieży. Po pierwsze, kształtuje w niej odpowiednie wzorce, po drugie zaś pozwala instytucjom publicznym i samorządowym na lepsze rozpoznawanie potrzeb tej grupy społecznej. 

Badania CBOSu z 2020 r pokazują, że wśród młodych ludzi coraz większe jest zainteresowanie działalnością społeczną i czynnym uczestnictwem w debacie publicznej. Prawie połowa (49,0%) młodych ludzi w wieku 18–24 lata deklaruje swoje uczestnictwo w ramach organizacji społecznych. Z kolei jeśli chodzi o grupę społeczno-zawodową, jaką stanowią studenci i uczniowie, 59,0% z nich podejmuje aktywność w stowarzyszeniach, fundacjach, związkach lub samorządach. Młodzież ma bardzo optymistyczne podejście, jeśli chodzi o możliwość wpływu na to, co się dzieje w kraju –  pozytywne odczucia w tej kwestii ma ponad połowa osób w wieku 18–24 lata (53%) oraz 63,0% uczniów i studentów. 

Ten potencjał należy wzmacniać, a można to robić tylko za pomocą tworzenia i upowszechniania platform umożliwiających dialog i uczestnictwo młodzieży. Polityka państwa w tych kwestiach szczególnie mocno powinna skupiać się na wzmacnianiu w tym względzie społeczności lokalnych. Poczucie uczestnictwa i sprawstwa młodzieży już na tym podstawowym szczeblu życia wspólnotowego, wzmacnia w niej postawy proobywatelskie i przywiązanie do lokalnej społeczności.