Integracja europejska

Do rozwiązania większości z tych problemów nie wystarczą działanie podjęte na poziomie krajowym. Kolejne obszary polskiego prawodawstwa są bowiem regulowane przez instytucje Unii Europejskiej. Dlatego Logos stanie się aktywnym uczestnikiem debat o przyszłym kształcie prawa unijnego.

Polacy jednoznacznie popierają członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej (w sondażu CBOS z października 2021 r. opowiada się za nim 88% badanych, w sondażu ISP z listopada 2021 r. 82% respondentów). Nie chcą jednak, żeby UE stała się superpaństwem. Logos będzie stale przypominał, że filarami integracji europejskiej są zasady pomocniczości, proporcjonalności i powierzenia, a za ich konsekwentnym stosowaniem przemawia nie tylko dosłowne brzmienie traktatów, ale też bardzo praktyczne argumenty ekonomiczne i socjologiczne. Ważnym celem jest dla nas rzetelna debata na temat przyjęcia waluty euro i związanych z tą decyzją ryzyk dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki (w sondażu UCE Research z lipca 2021 r. sprzeciw wobec odejścia od złotówki wyraża 53% respondentów, za przyjęciem euro opowiada się 25% ankietowanych).

Prawo międzynarodowe i polityka międzynarodowa są dzisiaj kształtowane przez narracje dotyczące praw człowieka, które niejednokrotnie są kształtowane w sposób dalece uproszczony. Wizerunek naszego kraju na forum międzynarodowym jest w dużym stopniu kształtowany przez negatywny dyskurs dotyczący stanu przestrzegania praw człowieka, w tym praw kobiet i praw mniejszości. W rzeczywistości nasz kraj może prezentować na forum międzynarodowym wiele swoich osiągnięć – według danych Eurostatu Polska zajmuje 2. miejsce w UE pod względem proporcji kobiet pełniących funkcje kierownicze (panie sprawują 44% funkcji menadżerskich), a dane Europejskiej Agencji Praw Podstawowych pokazują, że nasz kraj jest dużo bardziej tolerancyjny i otwarty wobec mniejszości niż to się często prezentuje.